รายชื่อข้าราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) สังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ระบบงานที่รับผิดชอบ เบอร์มือถือ เบอร์ภายใน E-mail
1 นายมรุต อาภาอดุล โม - ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ป.ป.ท. 090-983-6187 1308 marut.a@pacc.go.th
2 นายนักสิทธิ์ อึ่งสกุล โต - การพัฒนาระบบของสำนักงาน ป.ป.ท. 089-665-9800 1313 naksit.u@pacc.go.th
3 นางอรทัย เพชรสันทัด แดง - ระบบสืบค้นข้อมูลนิติบุคคล (GDX Linkage)
- ระบบสืบค้นรายการภาษี กรมสรรพากร
- ระบบสืบค้นสถานภาพบุคคลของเจ้าหน้าที่รัฐ
081-428-5508 1318 orathai.p@pacc.go.th
4 นางสาวพรทิพย์ อยู่สุข ปู - ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ 089-243-7733 1309 pornthip.y@pacc.go.th
5 นางสาวณัฐกฤตา วงษ์สายตา นัท - ระบบบริหารคดี
- ระบบสืบค้นข้อมูลประกันสังคม
- ระบบอีเมล (Email)
- ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)
080-045-5941
087-785-4445
1312 natthakritta.w@pacc.go.th
6 นางสาวอรวรรณ ผดุงเกียรติ แต้ม - ระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (ศอตช.)
- ระบบบริหารจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ
081-716-6476 1320 orawan.p@pacc.go.th
7 นางสาวตรียภรณ์ กองอ้น ปาล์ม

- One Conference
- Cisco Webex Meeting
- ระบบ Connect

089-442-6362

1316 triyaporn.k@pacc.go.th
8 นายอานันท์ มากบัวแก้ว ต้น - เว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ท.
082-287-3733 1321 arnan.m@pacc.go.th

กลับหน้าหลัก