รายชื่อข้าราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) สังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ระบบงานที่รับผิดชอบ เบอร์มือถือ เบอร์ภายใน E-mail
1 นายมรุต อาภาอดุล โม - ระบบ VPN
- ระบบ Network
065-715-6012 1308 marut.a@pacc.go.th
2 นายนักสิทธิ์ อึ่งสกุล โต - ระบบรับเรื่องร้องเรียน 089-665-9800 1313 naksit.u@pacc.go.th
3 นางสาวณัฐกฤตา วงษ์สายตา นัท - ระบบรับเรื่องร้องเรียน
- ระบบสืบค้นข้อมูลประกันสังคม
- ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)
080-045-5941
087-785-4445
1312 natthakitta@pacc.go.th
4 นางสาวพรทิพย์ อยู่สุข ปู - ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ 089-243-7733 1309 pornthip.y@pacc.go.th
5 นางสาวตรียาภรณ์ กองอ้น ปาล์ม

- ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
- Cisco Webex Meeting

089-4426-6362

1316 triyaporn.k@pacc.go.th
6 นายพชฏ ศริพันธุ์ โอ๋

- ระบบสืบค้นข้อมูลทะเบียนราษฎร (ทร.14)
- ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกระทรวงยุติธรรม (DXC)
- ระบบ VPN
- Cisco Webex Meeting

096-651-6956 1322 pachata.s@pacc.go.th
7 นายวิกร แก้วกำไร วี - ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)
- ระบบอีเมล (Email)
- ระบบสืบค้นข้อมูลนิติบุคคล (GDX Linkage)
- ระบบสืบค้นรายการภาษี กรมสรรพากร
- ระบบสืบค้นสถานภาพบุคคลของเจ้าหน้าที่รัฐ
065-259-2517 1317 wikorn.k@pacc.go.th
8 นางสาวอรวรรณ ผดุงเกียรติ แต้ม - ระบบสนับสนุน
081-716-6476 1320 orawan.p@pacc.go.th

กลับหน้าหลัก