ระบบงานภายใน

***การเข้าใช้ระบบภายในสำนักงาน แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. หากเชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายในสำนักงาน ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบดังกล่าวได้ทันที
2.หากเชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายนอกสำนักงาน ท่านจะต้องเชื่อมต่อระบบ VPN ก่อน
   จึงจะสามารถเข้าใช้งานระบบดังกล่าวได้***

ระบบงานภายนอก

webcounterwebsite